DSD - JĘZYK NIEMIECKI

PROGRAM DSD A2/B1

Klasy z poszerzonym programem języka niemieckiego

     to klasy DSD, które przygotowują uczniów do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego DSD B 1 (Deutsches Sprachdiplom I).

 • W naszej szkole klasy te powstają od 2004 r. Uczniowie uczą się
  w wymiarze 5 godzin tygodniowo z podziałem na grupy.
 • Program DSD B1 realizowany jest w dziesięciu krakowskich gimnazjach i dwóch gimnazjach poza Krakowem. Tymi gimnazjami jest nasza szkoła – Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum w Kluczach. Uczniowie mają możliwość kontynuacji nauki języka niemieckiego
  w klasach z programem DSD B2 w sześciu krakowskich liceach (Liceum nr I, II, V, VIII, XVI) oraz w Liceum nr IV w Olkuszu.
 • Opiekę merytoryczną nad kadrą nauczycielską sprawuje koordynator delegowany przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty.
 • Do tej pory uczniowie naszej szkoły chcący kontynuować naukę
  w liceum w klasach z poszerzonym językiem niemieckim zdawali Sprawdzian Uzdolnień Kierunkowych w Krakowie sprawdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1 Wspólnej Europejskiej Ramy Referencyjnej . W tym roku złożyliśmy podanie do ZfA ??? o umożliwienie nam przeprowadzenia w naszej szkole egzaminu państwowego B1. Jeśli uzyskamy zgodę egzamin ten będzie mógł być przeprowadzany co roku. Warunkiem będzie chęć przystąpienia do niego przynajmniej 12 - osobowej grupy.
 • Egzamin ten będzie składał się z dwóch części. Podczas części ustnej uczniowie zaprezentują wybrany przez siebie temat a nauczyciele języka niemieckiego i osoba delegowana z Niemiec przeprowadzą
  z nim krótką rozmowę. Po części ustnej uczniowie przystąpią do części pisemnej składającej się z trzech części: rozumienie, czytanie
  i pisanie. Część pisemna będzie wysyłana do Niemiec i tam sprawdzana. Zdając wszystkie poszczególne części egzaminu na 60% uczniowie otrzymają certyfikat językowy B1 wydawany przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty i Nauki uznawany na całym świecie. Jeżeli któraś część egzaminu wypadnie słabiej, ale powyżej 30% uczniowie otrzymają zaświadczenie zawierające informacje na jakim poziomie uczeń opanował poszczególne sprawności. Kontynuując naukę w liceum w klasach z rozszerzonym językiem niemieckim uczniowie będą mogli poszerzać swoją znajomość języka a następnie przystąpić do egzaminu DSD C1, który jest uznawany jako wystarczający dowód umiejętności językowych do podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych oraz stanowi dodatkowy atut na rynku pracy.
Do góry

(Szczegółowy opis egzaminu DSD B1 - patrz poniżej.)

Poziomy biegłości językowej według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ).    więcej >>

 • Aby motywować uczniów do nauki języka niemieckiego oraz stwarzać możliwość żywego kontaktu z językiem prowadzimy wymianę
  z Niemcami
  oraz organizujemy wycieczki do krajów niemieckojęzycznych. Organizujemy również konkursy i imprezy kulturalne, których zadaniem jest urozmaicenie lekcji języka niemieckiego.
 • Wśród uczniów klas DSD mamy laureata i 4 finalistów Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego organizowanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.
 • Uczeń klasy DSD otrzymał trzytygodniowe stypendium w Niemczech, gdzie mógł doskonalić umiejętności językowe oraz poznać bliżej kulturę i obyczaje Niemiec.
 • W celu urozmaicenia lekcji wykorzystujemy różne formy pracy (scenki teatralne, prowadzenie lekcji przez uczniów, projekcje filmów, praca z czasopismami niemieckojęzycznymi, lekcje z pomocą internetu) oraz poszerzamy zakres obowiązujących materiałów edukacyjnych o nowe ciekawe pozycje.
 • Jako szkoła współpracująca z ZfA (Centrala Szkolnictwa za Granicą) otrzymujemy od strony niemieckiej dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych. Dzięki współpracy z Niemcami szkoła uzyskała tytuł "Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec".
 • Na stronie   http://www.pasch-net.de/par/deindex.htm znajdują się szkoły partnerskie DSD na całym świecie. Można tam również znaleźć krakowskie i olkuskie licea, w których można kontynuować naukę po gimnazjum i zdawać kolejny certyfikat DSD II.
Do góry

Nasze gimnazjum funkcjonuje w tak zwanym "Modelu Krakowskim"

Do góry

Co to jest DSD I?

    Certyfikat językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom) der Kultusministerkonferenz Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec jest egaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla uczniów i uczennic szkół zagranicznych przeprowadzanym na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP.

    Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) certyfikat ten można zdobyć na różnych poziomach, nasi uczniowie zdają go na poziomie I.

    Egzamin DSD I jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin DSD I przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu. Zdają go uczniowie klas trzecich z poszerzonym programem języka niemieckiego. Po skończeniu nauki w gimnazjum mogą kontynuować DSD w jednym z pięciu krakowskich liceów i przygotowywać się do kolejnego poziomu certyfikatu językowego w klasie maturalnej DSD II. Certyfikat DSD II uprawnia do studiowania na wszystkich wyższych uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

    Egzamin DSD I jest przeprowadzany co roku w marcu. Egzamin składa się z dwóch części - ustnej i pisemnej:

 • część ustna obejmuje prezentację wybranego przez ucznia tematu oraz krótką rozmowę na jej temat
 • część pisemna obejmuje
 • produkcję tekstu - zdający ma za zadanie napisać krótki tekst (np. list)
 • rozumienie tekstu czytanego - zdający musi odpowiedzieć na pytania dotyczące podanego tekstu
 • rozumienie ze słuchu - zdający odpowiada na pytania do odsłuchanego tekstu.

    Punkty z egzaminu pisemnego są sumowane z punktami z egzaminu ustnego, a egzamin uważa się za zdany wówczas, gdy uczestnik osiągnie co najmniej 30% z każdej części egzaminu, a łączny wynik egzaminu przekroczy 60%.

    Test pisemny jest sprawdzany w Niemczech, a egzamin ustny jest przeprowadzany przy nauczycielach uczących języka niemieckiego w naszym gimnazjum oraz w skład komisji wchodzi egzaminator oddelegowany z Niemiec.

Do góry

Język niemiecki

    Język niemiecki cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszej młodzieży. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w różnych konkursach i spotkaniach, chętnie biorą udział w zajęciach kółka języka niemieckiego. Uczniowie wyjeżdżają z różnych organizacji pozaszkolnych do Schwalbach - miasta partnerskiego Olkusza, piszą prace - projekty w języku niemieckim o Olkuszu i Jurze Krakowsko - Częstochowskiej.

    Uczniowie mają liczne osiągnięcia w różnych konkursach z języka niemieckiego na szczeblu gminnym i powiatowym. Rokrocznie najlepsi biorą udział w Małopolskim Konkursie Języka Niemieckiego oraz Ogólnopolskim Konkursie dla Gimnazjalistów organizowanym przez PSNJN i dochodzą do drugiego szczebla.
    Mamy też osiągnięcia muzyczne.

    Uczniów z klasy III brali udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej zajmując III miejsce. Opiekunem grupy była mgr Agnieszka Grzanka.
     Nasi uczniowie zdobywali również wyróżnienia w konkursach organizowanych m. in. przez Zespół Szkoł Ekonomicznych w Olkuszu oraz Gimnazjum w Bydlinie.Opiekunem uczniów była mgr Marzena Kania.


Szkoła dysponuje dwiema pracowniami języka niemieckiego (jedna do pracy w grupach i druga do zajęć całą klasą).

Poza tym nauczyciele mają do dyspozycji 3 pracownie języka angielskiego. Obie pracownie wyposażone są w sprzęt audio i video, mapy Niemiec, tablice gramatyczne, gazetki tematyczne, kasety video oraz wiele pomocy wykonanych przez uczniów naszej szkoły w domu jak również na zajęciach pozalekcyjnych. Do dyspozycji uczniów są też słowniczki i czasopisma młodzieżowe.

    Nauczyciele starają się stale uatrakcyjniać uczniom naukę języka niemieckiego. Pracują z nowymi, ciekawymi podręcznikami, wprowadzają techniki informatyczne na zajęciach, czego przykładem jest lekcja "Surfen im Internet" przeprowadzona w pracowni komputerowej przez mgr Agnieszkę Grzankę. Scenariusz lekcji zamieszczony jest na stronie www.szkolazklasa.pl. W przyszłości odbędą się kolejne zajęcia z wykorzystaniem komputerów.

    Nauczyciele współpracują z Instytutem Austriackim w Krakowie.

Najlepsi uczniowie biorą udział w zajęciach organizowanych przez Instytut. Planujemy taką wspołpracę również z Goethe Instytut. Przez cały rok szkolny współpracujemy z instytucjami gminnymi ds. miast partnerskich, instytucjami młodzieżowymi w Bad Frankenhausen (Jugendhilfe- und Förderverein e. V.).
    Nasi uczniowie przez długi czas korespondowali z młodzieżą z Albert Einstein Schule w Schwalbach. Dla zainteresowanych uczniów organizowane są zajęcia pozalekcyjne.

    Chętni uczniowie brali udział w Dniach Europejskich organizowanych przez olkuskie licea oraz w imprezach organizowanych przez MOK w Olkuszu. Germaniści współpracują z gimnazjami z Krakowa, które przystąpiły do programu DSDII. Nawiązali również kontakt z panią Krystyna Götz, koordynatorem na Małopolskę. Język niemiecki staje się coraz popularniejszy wśród uczniów. Wiele liceów tworzy klasy z rozszerzonym językiem niemieckim, co również jest powodem większego zainteresowania językiem niemieckim wśród gimnazjalistów. Również możliwość wyjazdu do Niemiec na praktyki, uczestniczenie w wymianach młodzieżowych, jest pewnego rodzaju "magnesem".

Do góry