PROJEKTY

Świadomi zagrożenia - ogień w lesie a przyroda

"ŁZA NIE UGASI POŻARU"      Czytaj więcej >>

Do góry

Gimnazjum nr 4
jako szkoła promująca bezpieczeństwo


        We wrześniu 2010 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jest on wzorowany na doświadczeniach holenderskich. Głównym założeniem projektu jest kształcenie i promocja poczucia bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.

    Projekt ten jest pilotowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Bezpośrednio patronuje mu Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu. Partnerami szkoły w realizacji projektu są: Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji Pan Andrzej Feliksik, Pani Katarzyna Matras z Komendy Powiatowej w Olkuszu z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, Komendant Straży Miejskiej Pan Waldemar Choczaj, Komendant Straży Pożarnej Pan Edward Rogal, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” Pan Marian Seweryn, Rada Rodziców, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 Pan Janusz Cieślik, Proboszcz Parafii pw. Dobrego Pasterza ks. Henryk Januchta, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu Pani Urszula Stępień - Jagoda.

    Nasze działania zmierzają do otrzymania Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, który jest dokumentem prestiżowym przyznawanym na czas określony. Jednym z kryteriów jego nadania jest skuteczność podejmowanych przez szkołę działań, zapewniających ogólnie pojęte bezpieczeństwo. Realizacja projektu rozpoczęła się od przeprowadzenia ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, które badały poczucie bezpieczeństwa w szkole i miejscu zamieszkania oraz na osiedlu, gdzie znajduje się placówka. Na podstawie analizy badań ankietowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu i terenu szkoły, określono priorytety podejmowanych działań w trzech obszarach: organizacyjnym, technicznym i infrastrukturalnym, tj.:

 • utworzenie platformy współpracy rodziców, uczniów, nauczycieli oraz partnerów projektu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa uczniów,
 • edukacja uczniów i rodziców w zakresie przyczyn i skutków przemocy,
 • profilaktyka uzależnień,
 • wdrażanie uczniów do reagowania na przemoc,
 • edukacja nauczycieli dotycząca postępowania w sytuacjach trudnych,
 • zmiana infrastruktury na zewnątrz i wewnątrz szkoły,
 • rozszerzenie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

    Nadrzędnym celem działań szkoły będzie zmiana sposobu myślenia uczniów na temat przemocy i jej skutków, co powinno zaowocować zmianą ich zachowania i rezygnacją z przemocy wobec kolegów.

    Po spotkaniu partnerów ZPB w szkole opracowano plan działań, zawierający zadania i sposoby ich realizacji w roku szkolnym 2010/2011. Plan uwzględnia nie tylko zaangażowanie szkoły, ale także partnerów ZPB. Należy jednak podkreślić, że nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów. Zostały one pozytywnie ocenione przez partnerów ZPB.

    Mamy nadzieję, że mimo ogromu pracy przy realizacji projektu, uda się nam uzyskać Certyfikat „ Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Nasza wspólna praca zaowocuje wzmocnieniem wśród uczniów poczucia bezpieczeństwa, zadowoleniem rodziców i uznaniem środowiska lokalnego. Chcemy być dumni, że nie zawiedliśmy starań i oczekiwań naszych partnerów. Powyższe działania to bez wątpienia nasz wspólny sukces.

Do góry

Mieć wyobraźnię miłosierdzia

Decydując się na działalność w charakterze wolontariatu należy przestrzegać pewnych zasad. Nie są one zapisane w żadnych ustawach, kodeksach czy innych przepisach. To nieformalny zbiór norm postępowania, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować.
Oto one:

 • będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą;
 • nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić;
 • w przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy;
 • zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane;
 • będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania;
 • wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób;
 • nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem;
 • będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem;
 • będę działać w zespole;
 • będę osobą, na której można polegać;
 • będę pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego się ode mnie oczekuje;
 • będę chętnie się uczyć. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy;
 • będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach;

Zobacz galerię

Do góry

Współpraca międzynarodowa w ramach platformy internetowej eTwinning

    eTwinning zapewnia nauczycielom przestrzeń wirtualną i wsparcie organizacyjne, aby pomóc w znalezieniu partnerów w celu wspólnej pracy, dzieleniu wspólnych zainteresowań i rozwijaniu wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi.

    Nasza szkoła przyłączyła się do realizacji projektów „Together” oraz „Healthy and unhealthy meals”. Pierwszy z nich polegał na wymianie i porównaniu podstawowych informacji na temat miejsca zamieszkania uczestników, szkoły, w jakiej się uczą, zainteresowań. Drugi projekt dotyczył zdrowego odżywiania się, porównywania tradycyjnych potraw, nawyków żywieniowych. Podczas realizacji projektu uczniowie przygotowywali prezentacje w programie Power Point. Oba projekty otrzymały Odznakę eTwinning label (3.03.2009). Praca z partnerami za granicą tworzyła wiele okazji do wymiany poglądów i opinii. Młodzież miała również okazję do „szlifowania” języka angielskiego. Niedawno zakończyliśmy pracę nad projektem „Past in Present” umożliwiającym uczniom tworzenie, prezentowanie i wymianę informacji w sieci z młodzieżą Portugali i Islandii.

    Nauczyciele, którzy byli opiekunami projektu to pani Izabela Polak i pani Joanna Kiełtyka.

Do góry