WOLONTARIAT

Czujesz się osamotniony.
Postaraj się odwiedzić kogoś,
kto jest jeszcze bardziej samotny.
(Jan Paweł II - Karol Wojtyła)

Wolontariat

        - opiera się on na bezinteresownej woli służenia innym ludziom i nie jest motywowany chęcią znalezienia pracy zarobkowej. Wynika jedynie z dobrej woli konkretnego człowieka, więc nie posiada wiążących norm, chociaż zakłada pewną ciągłość i systematyczność w działaniach podejmowanych bezpośrednio na rzecz najbardziej potrzebujących. Działania te są najczęściej profesjonalnie organizowane w ramach określonej grupy, chociaż można mówić także o wolontariacie indywidualnym. Godny podkreślenia jest specyficznie duchowy wymiar wolontariatu, który angażuje całą osobę, Świat jej wartości, w tym także wartości najwyższych.

    Wolontariat w naszym Gimnazjum istnieje od 1999r. Został założony przez Panią Dyrektor Bożenę Dłubis.
    Działamy na różnych płaszczyznach m. in. wolontariusze uczęszczają do Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, do Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II, są organizowane zbiórki dla najuboższych i potrzebujących, jak i debaty poświęcone pomocy. Młodzi altruiści każdego dnia przychodzą na Świetlicę Szkolną by pomagać swoim koleżankom i kolegom w nauce.
    W 2010 r. Nasze Gimnazjum wzięło udział po raz kolejny w projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. Otrzymaliśmy wyróżnienie w finale wojewódzkim. W naszych działaniach pomagają nam rodzice jak i parafia p. w Dobrego Pasterza w Olkuszu. Wolontariuszem w naszej szkole może pozostać każdy chętny i dostosować swój czas do którejś z możliwości pomocy.

Cele i założenia działalność koła wolontariuszy:

 • Integrację młodzieży z pensjonariuszami DPS przez systematyczne odwiedziny i imprezy okolicznościowe.
 • Uatrakcyjnienie czasu osobom samotnym.
 • Pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom DPS w pokonywaniu barier.
 • Pozyskanie potrzebnych materiałów do pracy w świetlicy terapeutycznej.
 • Doraźna pomoc w życiu codziennym.
 • Pozyskanie środków finansowych od sponsorów na realizację różnych projektów.
 • Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób samotnych i niepełnosprawnych.
 • Wzbogacenie systemu wartości, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania i zobowiązania.
 • Zaangażowanie rodziców i społeczności szkolnej w pracę na rzecz pożytku publicznego.
Do góry

Etyka Wolontariusza

Decydując się na działalność w charakterze wolontariatu należy przestrzegać pewnych zasad. Nie są one zapisane w żadnych ustawach, kodeksach czy innych przepisach. To nieformalny zbiór norm postępowania, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować.
Oto one:

 • będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą;
 • nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić;
 • w przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy;
 • zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane;
 • będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania;
 • wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób;
 • nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem;
 • będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem;
 • będę działać w zespole;
 • będę osobą, na której można polegać;
 • będę pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego się ode mnie oczekuje;
 • będę chętnie się uczyć. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy;
 • będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach;
Do góry

Podsumowanie IV edycji Małopolskiego Projektu
"Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia"

        1 grudnia 2010 roku w Krakowskiej Filharmonii odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji Małopolskiego Projektu „ Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, przygotowującego młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym, w którym udział wziął Szkolny Klub Wolontariatu „Samarytanin” działający w Gimnazjum Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu, 20 wybranych osób. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali mi.in. Kardynał Stanisław Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski, Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego, Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty.

        Projekt ten jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, abyśmy byli „sługami miłosierdzia”, co zostało wywołane koniecznością niesienia różnych form pomocy ludziom potrzebującym, koniecznością przeciwdziałania obojętności społecznej. Projekt „ Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest kontynuacją, zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego i rozpoczętego w 2006r, długofalowego projektu wychowawczego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką, a co za tym idzie zaszczepienia i utrwalenia tych wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Jana Pawła II.

        Wolontariusze z Gimnazjum Nr 4 w programie uczestniczyli po raz czwarty. Czynnie angażują się w rozmaite działania, nie tylko wspierając potrzebujących, ale przede wszystkim sami uwrażliwiają się na potrzebę niesienia pomocy innym. Jak mówią oni sami „Wolontariat daje nam szanse pokazania światu tego, co w nas dobre, uczy nas dobroci i miłości do drugiego człowieka. Sprawia, że przestajemy widzieć tylko siebie, a dostrzegamy potrzeby i problemy innych ludzi…”

        W ramach projektu „ Ubogich zawsze macie u siebie „ młodzi altruiści otaczali swą opieką samotnych z Domu Pomocy Społecznej, kolegów i koleżanki potrzebujących pomocy w nauce, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olkuszu. Podejmowali również działania przeciw wykluczeniu społecznemu i biedzie oraz przemocy w rodzinie.

        Spośród 200 szkół biorących udział w projekcie Gimnazjum Nr 4 otrzymało wyróżnienie Marszałka Województwa w finale wojewódzkim.

        Gimnazjum nr 4 już po raz drugi zostało nagrodzone w projekcie, po raz pierwszy w roku 2007r.

        Pracą zespołu wolontariuszy koordynują pani Dyrektor Bożena Dłubis, ks. Wiesław Wróbel, pani Bożena Nowak oraz pani Agnieszka Ćwik

Zobacz galerię

Do góry